Likvidacija privrednog društva (DOO) – Pravni i Finansijski Aspekti

22 децембра, 20200
likvidacija.png

Uvod u Likvidaciju Društva sa Ograničenom Odgovornošću (DOO)

Likvidacija DOO je postupak prestanka rada privrednog društva usled nedostatka finansijskih sredstava za pokriće obaveza. Razlikujemo dobrovoljnu i prinudnu likvidaciju. Ovaj postupak zahteva detaljno razumevanje pravnih, računovodstvenih, finansijskih, poreskih, i bankarskih aspekata.

Početak Procesa Likvidacije

Zakon o privrednim društvima nalaže da likvidacija započinje registracijom odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o likvidaciji. Odluka o likvidaciji se donosi na skupštini društva, a mora sadržati imenovanje likvidacionog upravnika i druge bitne elemente. Registraciona prijava za pokretanje likvidacije se podnosi Agenciji za privredne registre.

Posledice Otvaranja Likvidacionog Postupka

Sa početkom likvidacije, poslovno ime društva se menja dodavanjem oznake „u likvidaciji“. Likvidacioni upravnik preuzima upravljanje aktivnostima društva, koje su usmerene isključivo na završavanje poslova i likvidaciju društva. Podela imovine članovima društva nije dozvoljena pre namirenja svih potraživanja poverilaca.

Procedura i Izveštavanje u Likvidaciji

Likvidacioni upravnik ima obavezu da sastavi početni likvidacioni bilans i da ga predstavi skupštini na usvajanje. Ako se utvrdi prezaduženost društva, inicira se postupak stečaja. Likvidacioni upravnik vodi računa o plaćanju obaveza, prodaji imovine i namirenju poverilaca.

Završetak Likvidacionog Procesa

Po okončanju likvidacije, likvidacioni upravnik podnosi registracionu prijavu brisanja društva iz registra. Sačinjava se završni likvidacioni bilans koji se takođe dostavlja Agenciji. Nakon toga, banka gasi račun društva, a poslovne knjige i dokumenta se čuvaju u skladu sa zakonom.

Zaključak

Likvidacija DOO je kompleksan i višefazni postupak koji zahteva pažljivo praćenje i ispunjavanje pravnih, računovodstvenih, i poreskih obaveza. Ključno je pravilno vođenje postupka kroz sve faze, počev od donošenja odluke o likvidaciji do konačnog brisanja društva iz registra privrednih subjekata. Creative Finance tim pruža profesionalnu podršku u svim aspektima likvidacije, osiguravajući uspešno i zakonito sprovođenje procesa.

EditorCF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *