Porezi u Srbiji – Sve što treba da znate!

15 марта, 20200
Kreativne-Finansije-1.jpg

Vaš poreski raj više ne ispunjava svoje ciljeve, Ali popularne alternative znače , da ćete morati da se odreknete od odbiti? Želite li da plaćate manje poreze? Dobrodošli u Srbiju!

Poreski sistem Srbije spada u grupu jurisdikcija sa najnižim poreskim stopama u Evropi i ostaje znatno ispod evropskog proseka za poreske stope za preduzeća i pojedince u 2019. godini.

  • U Srbiji stopa poreza na dobit iznosi 15%, a ne postoji zvanični prag za odnos dobiti i prometa. Dobit od kapitala oporezuje se odvojeno po stopi koja je takođe 15%.

Ovo je važna vest za sve koji žele da započnu novi posao, posebno uzimajući u obzir poreske stope u drugim evropskim jurisdikcijama, kao što su Češka (19%), Mađarska (19%) i slične konkurentne države, a da ne spominjemo jurisdikcije zapadne Evrope. Prosečna stopa poreza na dobit u Evropi je 22,5%, što Srbiju svrstava u tradicionalno povoljne zemlje, poput Кipra, gde je poreska stopa samo 2,5%.

Poreska godina smatra se kalendarskom godinom, ali može biti kraća od 12 meseci u slučaju da aktivnost započne ili prestane tokom kalendarske godine ili u slučaju promene statusa preduzeća.

Poreska osnovica se izračunava u poreskom bilansu na osnovu računa dobiti i gubitka prilagođenog za poreske svrhe. Oporezivi prihod uključuje i poslovne prihode i kapitalne dobitke. Poreska osnovica je razlika između prihoda i rashoda.

  • Porez na dividende iznosi 15%, a poreska osnovica 85% dobiti (dobit nakon poreza na dobit). Porez na dividende može se smanjiti na 5% aktiviranjem sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Novčani transferi ogranka ka matičnoj kompaniji ne podležu oporezivanju dividendi, imajući u vidu da sredstva kruže unutar istog pravnog lica, što nedvojbeno čini ovu strukturu idealnom za aktiviranje starih ili neaktivnih pravnih lica. Pored toga, posebni pravni ugovori između matične kompanije i ogranka pružaju, pod određenim uslovima, mogućnost primanja sredstava i izvršavanja plaćanja u ime matične kompanije bez prihoda.

Zaštita imovine u Srbiji i srpske zadužbine ostaju među najboljima na svetu, pogotovo jer su dividende koje srpska kompanija isplaćuje drugoj srpskoj kompaniji oslobođene od poreza na dobit. Dividende koje je stekla srpska kompanija koja poseduje najmanje 10% akcija nerezidentne kompanije u toku jedne godine imaju pravo na kredit za plaćeni inostrani porez i dividende.

Svako preduzeće samostalno određuje veličinu planiranog dohotka i na osnovu toga prijavljuje porez. Poreska prijava i porezni bilans moraju se ispuniti u roku od 180 dana nakon isteka poreskog perioda za koji je popunjena poreska prijava. Finansijski izvještaji se podnose od februara do jula za prethodnu godinu.

  • Stopa PDV-a iznosi 20% i obračunava se i plaća mesečno ili kvartalno. PDV se plaća samo za robu i usluge isporučene u Srbiji i za uvoz robe.

Кada je reč o računovodstvu, Srbija poštuje međunarodne računovodstvene standarde, na primer, mala i srednja preduzeća moraju da se pridržavaju MSFI-a, a srednja preduzeća mogu da odluče da li će ili ne primeniti MSFI pravila.

Srbija ima više od 60 sporazuma o dvostrukom oporezivanju sa raznim državama sveta.

Ne postoji porez na kapital ili porez na zarade u Srbiji!

Nerezidenti se oporezuju samo od prihoda ostvarenog u Srbiji. Porez na dohodak plaćaju pojedinci sa prebivalištem u Srbiji (ako pojedinac ima prebivalište u Srbiji ili preduzeće, ili ostaje u Srbiji najmanje 183 dana tokom poreske godine. Overeno poresko prebivalište može se dobiti nakon 365 dana od dobijanja privremenog boravka.)

  • Stopa poreza na dohodak iznosi najviše 15%, što srpski porez na dohodak čini jednim od najnižih ne samo u Evropi već i u svetu.
  • Porez na nasleđivanje obračunava se na nasleđe i poklone po progresivnoj stopi od 1,5% (za poreske obveznike drugog reda nasledstva) i 2,5% (za poreske obveznike u trećem i narednim naslednim nalozima).
  • Porez na prenos nepokretnosti u iznosu od 2,5% odnosi se na prenos nepokretnosti (tj. Intelektualna svojina, nepokretnosti itd.).
  • Porez na imovinu obračunava se za upotrebu nekretnina po progresivnim stopama koje se kreću od 0,4% do 2%, što je 2-15 puta niže od evropskog proseka.

U Srbiji nema poreza na bogatstvo!

Кoristeći naše iskustvo i stručno znanje, naš tim će vam pomoći da isplanirate i optimizirate svoje poslovanje i uštedite novac koristeći prednosti poreskih zakona i propisa.

Slobodno razvijajte posao. Dobrodošli u Srbiju.

Pozovite nas : + 381 60 0622942

Pišite nam na office@welcometoserbia.org

Promenićemo vam život.

admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *